Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Horeca Trainingen Nederland

1. Definities
1.1 Horeca Trainingen Nederland verzorgt trainingen, coaching, advies en interim-management in opdracht van opdrachtgevers. Horeca Trainingen Nederland is een handelsnaam van Buro Rato gevestigd te Vaassen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 85221635.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Horeca Trainingen Nederland of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Horeca Trainingen Nederland valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de
opdracht door Horeca Trainingen Nederland.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Horeca Trainingen Nederland met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching, advies en/of interim-management in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Horeca Trainingen Nederland een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Horeca Trainingen Nederland en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen schriftelijk met de offerte akkoord gaan.
3.2 Indien Horeca Trainingen Nederland en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Horeca Trainingen Nederland, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties
mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de
genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Horeca Trainingen Nederland niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Horeca Trainingen Nederland kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Horeca Trainingen Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Horeca Trainingen Nederland gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 Horeca Trainingen Nederland zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Horeca Trainingen Nederland, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder
enige ingebrekestelling in verzuim. Horeca Trainingen Nederland is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Horeca Trainingen Nederland redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Horeca Trainingen Nederland. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Horeca Trainingen Nederland verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Horeca Trainingen Nederland door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Horeca Trainingen Nederland slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Horeca Trainingen Nederland.
7.2 Horeca Trainingen Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Horeca Trainingen Nederland.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Horeca Trainingen Nederland voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Horeca Trainingen Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Horeca Trainingen Nederland is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Horeca Trainingen Nederland wordt uitbetaald.
7.6 Horeca Trainingen Nederland zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid en privacy
8.1 Horeca Trainingen Nederland behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Horeca Trainingen Nederland staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
8.4 Aanvullende bepalingen omtrent de verwerking van uw gegevens en uw privacy vindt u in onze privacy verklaring. Deze kunt u terugvinden op onze website.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Buro Rato, Vuurdoornstraat 284, 8171 XB VAASSEN.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Scroll naar boven