Privacyverklaring

Privacy Statement – Horeca Trainingen Nederland

Horeca Trainingen Nederland is een handelsnaam van Buro Rato. Buro Rato gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van onze diensten en of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op onze website, of telefonisch.

Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres

 

Waarom is dat nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • het afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van een nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening beter te kunnen uitvoeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • iets bij u af te leveren.

Buro Rato heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in een overzicht van verwerkingen. In dit overzicht beschrijven wij welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Buro Rato bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, tenzij dit noodzakelijk is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Delen met anderen

Buro Rato verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buro Rato blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering online aan ons doorgeven.

Beveiliging

Buro Rato neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Scroll naar boven